Omorovicza Bőrápolási Nagykövet Játékszabály

1. A nyereményjáték Szervezője és rövid leírása

Az Omorovicza Bőrápolási Nagykövet Játékszabály (a továbbiakban: „Játék”) szervezője az Omorovicza Kozmetikai Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 45.), a továbbiakban: „Szervező”).

A Játékban természetes személyek vehetnek részt, akik a részvételi feltételeket teljesítik és akik pályáznak a Marie Claire magazin 2021/6. számában található Omorovicza felhívására 2021.10.06. és 2021.11.09. között. A Játékosok között közül minimum 1 és maximum 4 játékost választ az Omorovicza csapata. A Marie Claire magazin kiadója a Central Médiacsoport Kft (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) nem vesz részt sem a a szervezésben sem a lebonyolításban, csupán a hirdetési és tájékoztatási felületet biztosítja.

Jelen játékszabályzat a játék időtartama alatt awww.omorovicza.hu oldalon bejegyzésként érhető el.

A Kampány során Szervező több reklámeszközzel is hirdeti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2. Részvételi feltételek

A játékban csak azon személyek vehetnek részt, akik a Marie Claire magazin 2021/6. számában található felhívására 2021.10.06. és 2021.11.09. között pályáznak.

Érvénytelennek minősül azon Játékos pályázata, amely esetében a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatok hiányosan kerülnek megadásra, továbbá nyilvánvalóan valótlan adatot tartalmaznak. Érvénytelennek minősül azon pályázat is, amely esetében utóbb válik bizonyossá, hogy a játékos valótlan adatokat adott meg. Az érvénytelen pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt, azok a Szervező által kiszűrésre kerülnek.

A Játékra csak olyan személyek jelentkezhetnek, akik betöltötték 18. életévüket és magyarországi állandó lakhellyel rendelkeznek. A játékszabályzat elfogadásával a jelentkező igazolja ennek megtörténtét. Egy játékos csak egy érvényes pályázatot nyújthat be.

A Játékban nem vehetnek részt az Omorovicza Kft. munkatársai, valamint a közeli hozzátartozóik.

3. A nyeremény

Minimum 1, maximum 4 játékost választ az Omorovicza csapata. A nyertest/nyerteseket négy hónapon keresztül bőrápolási tanácsokkal, kozmetikumokkal és arckezeléssel látja el az Omorovicza Magyarország Kft.

A nyeremény készpénzre nem váltható, a Szervező az átadott nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó megfizetését átvállalja a nyertes Játékos helyett. A nyeremény más személyre át nem ruházható, annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Játékban részt vevő személy jogosult.

4. A Játék időtartama (a továbbiakban „Kampány”)

A Játék időtartama 2021.10.06.-tól 2021.11.09.-ig tart.

5. A Nyereményjáték menete, sorsolás

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

A részvételi feltételeket teljesítésével lehet pályázni a Marie Claire magazin 2021/6. számában található Omorovicza felhívására. A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.

A sorsolás időpontja: 2021.11. hó második fele az Omorovicza szakértői csapata segítségével. Az eredményéről a Szervező a játékosokat elektronikus üzenet formájában értesíti.

Amennyiben a Nyertes Játékos a megkeresésre nem reagál, nem jelentkezik, az elektronikus üzenet elküldésétől számított 5 munkanapon belül, úgy a nyereményre elvesztik a jogát.

A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából eredő elmaradásokért, károkért.

5. A Nyeremények átvétele és az átvétel feltételei

A nyeremény átadásának feltétele a Nyertesnek a Játék során megadott valós személyes adatainak és elérhetőségeinek igazolása.

A Játék végeztével kisorsolt Nyertes a következő adatok megadásával veheti át nyereményét: teljes név, telefonszám, lakcím és e-mail cím, mely adatok csak és kizárólag a nyeremény átadása miatt szükségesek.

8. Személyes adatok kezelése, védelme

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játékban résztvevő felhasználók adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag csak a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Szervező kijelenti, hogy a Játék során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli.

A Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a jelen Nyereményjáték lebonyolításához kerülnek felhasználásra, melyhez a Játékos a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul. Szervező a Játékban résztvevők adatait csak a szükséges időtartamig, a Játék lezárultát követő 90 napig tárolja, majd az adatokat tartalmazó adafile-okat haladéktalanul megsemmisíti.

A Nyertes/nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy neve, fényképe és róla készült videók a játék folyamán a Szervező hivatalos Facebook oldalán és a Marie Claire magazinban, illetve annak social média felületein megjelenjen, továbbá ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során nyer, Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa.

A Játékos az adatkezelés időtartama alatt jogosult kérelmezni adatainak nyilvántartásból történő törlését elektronikus levélben. Ebben az esetben a Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak törlése esetén a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos értesítése, és részére a nyereménye átadása.

Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt rendelkezéseknek. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel.

9. Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után fizetendő adót a Szervező fizeti. A Nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

10. Vegyes rendelkezések

Ha a Nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban az arra jogosult személy (képviselő) írásban tesz nyilatkozatot. A nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 12-13/B §-ai szerint történik. Ilyen nyilatkozat hiányában a Játékos elveszti jogosultságát a nyereményre a meghatározott átvételi határidő elmúltával. Szervező ilyen irányú kérése esetén Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szolgáltatási Feltételei, Adatkezelési tájékoztatója, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Szervező fenntartja magának a változtatás jogát a jelen Nyereményjáték vonatkozásában.

Jelen hivatalos Játék- és adatkezelési szabályzat a www.omorovicza.hu oldalon érhető el.

A Játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel elektronikus üzenetben (hello@omorovicza.com) fordulhatnak kollégáinkhoz.

Budapest, 2021. október 06.